#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

هر شهید، یک نهال
بازار ایده
تهران - تهران
1. شرح ایده

روز درختکاری فرصت ویژه ای برای مسئول انجمن هاست. در این روز مسئول انجمن ها با کاشت یک نهال به نام یک شهید دانش آموز در طول این یکسال مسئولیت انجمن اسلامی خود، از این درخت مراقبت و مواظبت می کند و زمان تحویل مسئولیت انجمن اسلامی این درخت را به مسئول بعدی تحویل می دهد تا کار مراقبت از درخت را مسئول بعدی انجمن بر عهده بگیرد. مسئول انجمن جدید نیز روز درخت کاری یک درخت جدید می کارد و هر دو درخت را به مسئول بعدی تحویل می دهد و این چرخه ادامه خواهد داشت. در حقیقت روز درختکاری روز مسئولیت پذیری و تمرین مسئولیت است


فایل‌های پیوست:
هر نهال، یک شهید

0
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)