#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

مدرسه ایدنو
10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

مختصات زندگی یه ایده پرداز

1

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

نظریه 4 لنز نوآوری (لنز اول: به چالش کشیدن سنت ها)

2

10 امتیاز

محمد امین ضیاء عابدینی

نظریه 4 لنز نوآوری (لنز دوم: رصد روندهای آینده)

3

10 امتیاز

محمد امین ضیاء عابدینی

نظریه 4 لنز نوآوری (لنز سوم: اهرم سازی منابع)

4

10 امتیاز

محمد امین ضیاء عابدینی

نظریه 4 لنز نوآوری (لنز چهارم: درک نیازها)

5

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

شکار ایده؛ قلق گیری

6

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

شکار ایده؛ نشونه گیری (بخش اول)

7

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

شکارایده؛ نشونه گیری (بخش دوم)

8

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

شکار ایده؛ نشونه گیری (بخش سوم)

9

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

شکار ایده؛ چابکی در اجرای ایده

10

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

قوائد ارائه ایده (بخش اول)

11

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

قوائد ارائه ایده (بخش دوم)

12

10 امتیاز

محمد امین ضیاءعابدینی

قوائد ارائه ایده (بخش سوم)

13اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)